Курсеви за средношколци 2019-08-29T14:22:31+00:00

Цел на курсот:

Целта на курсот е учениците да станат свесни за важноста на независното комуницирање на странски јазик и самите да се научат да бидат одговорни за сопствениот напредок и постигнатите резултати со помош на креирање на лични портфолија.  Ова е период на созревање, на градење на идентитет, на синтетизирање на стекнатото знаење и вештини и на прифаќање на моделите на однесување согласно со прифатените системи на вредности.

Возраст I – IV година
Настава 2 пати неделно по 90 мин
Времетраење на курс 4 месеци
Фонд на часови 32
Распоред од Понеделник до Петок по договор со групата
Диплома Согласно со Европската Јазична Рамка
Испит По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест
(писмено и усно) и се стекнуваат со диплома за завршениот степен.

 

Целта ја постигнуваме со:

  • создавање на пријатна атмосфера за учење;
  • користење на Интерактивна Бела Табла, мултимедиа и интернет во наставата кои се неопходни за задржување на вниманието на “дигиталната“ генерација на ученици;
  • изработка на проекти и добро смислени писмени задачи;
  • автентични и оригинални часови и фото-приказни со цел да се поттикне мотивацијата за комуницирање на странскиот јазик;
  • Вон-наставни активности и проекти.
Интензивни курсеви за возрасни и средношколци
Возраст

14+

Настава

3 пати неделно по 90 мин

Времетраење на курс

2.5 месеци

Фонд на часови

32

Распоред

од Понеделник до Петок по договор со групата

Диплома

Согласно со Европската Јазична Рамка

Испит

По истекот на семестарот слушателите полагаат завршен тест
(писмено и усно) и се стекнуваат со диплома за завршениот степен.

 

Летни интензивни кусреви за возрасни и средношколци
Возраст

14+

Настава

3 пати неделно по 120 мин

Времетраење на курс

2 месеци

Фонд на часови

32

Распоред

од Понеделник до Петок по договор со групата

Диплома

Согласно со Европската Јазична Рамка

Испит

По завршувањето на курсот слушателите полагаат завршен тест (писмено и усно)
и се стекнуваат со диплома за завршениот степен и специјализираната област.