Доверливост

Доверливост 2019-08-21T22:41:53+00:00

ДОВЕРЛИВОСТ

Сите работни задачи во Next Level, се третираат со високо ниво на доверливост. Во договор со нашите вработени, со преведувачите и толкувачите, потврдуваме дека сите информации кои стигнуваат до нас се третираат како строго доверливи, и не смеат да бидат обелоденети на трета страна, под никакви околности, без јасна, писмена согласност од страна на одговорните лица во  Next Level. Нашите преведувачки услуги, гарантираат дека Вашите задачи ќе бидат во рацете на преведувачи кои имаат соодветно стручно познавање.