Дијагностичко тестирање

Дијагностичко тестирање 2019-08-21T22:45:59+00:00

ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕСТИРАЊЕ

За секој кандидат кој што се пријавува за изучување на странски јазик и кој што не е сигурен во нивото на познавање на јазикот, вршиме дијагностичко тестирање за одредување на нивото согласно со Европската Јазична Рамка на Јазици. Одредувањето на нивото на познавање на јазикот ни овозможува со сигурност да го сместиме кандидатот во соодветна група и/или да ја одредиме програмата која што би била најсоодветна за неговите познавања и потреби.