3то до 9то одделение 2019-08-29T14:13:43+00:00

Опис на Курсот:

Целта на курсот е учениците да се стекнат со повеќе знаење и вештини во секој од трите едукативни домени: когнитивни, психо-моторни и емоционални. Во овој период децата учат комбинирани вештини, анализираат, вреднуваат и ги организираат сопствените системи на вредности преку процесот на изучување на јазикот.

Возраст 3то до 9то одделение
Настава 2 пати неделно по 60 мин
Времетраење на курс 8 месеци
Фонд на часови 64
Распоред од Понеделник до Петок по договор со групата
Диплома I степен A1/1 и I степен A1/2 согласно со Европската Јазична Рамка
Испит По завршувањето на учебната година учениците полагаат завршен
тест (усно) и сестекнуваат со диплома за завршениот степен.

Целта ја постигнуваме со:

  • создавање на позитивна атмосфера на часовите;
  • избор на активности кои ги мотивираат учениците меѓусебно да соработуваат;
  • активности во парови и групи;
  • само-евалуација и евалуација на постигнатите резултати;
  • развој на независноста на ученикот во процесот на учење и работа, како и поттикнување на одговорноста за сопствениот напредок и за донесувањето на одлуки;
  • користење на Интерактивна Бела Табла, мултимедиа и интернет во наставата кои се неопходни за задржување на вниманието на “дигиталната“ генерација на ученици;
  • користење на Интерактивни Електронски Учебници и Работни тетратки.